22. ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

ข้อมูลตัวชี้วัด “ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน”

การวัดผลประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ พิจารณาจากค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) หรือปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หนึ่งหน่วยของประเทศไทย หากสัดส่วนค่า EI ลดลง แสดงว่าการใช้พลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพดีขึ้น หรือหมายถึง มีการใช้พลังงานน้อยลงในการผลิตสินค้าและบริการ โดยใน พ.ศ. 2562 ที่มีค่า EI อยู่ที่ระดับ 8.16 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อพันล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.92 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีค่า EI อยู่ที่ระดับ 8.41 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อพันล้านบาท เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ค่า EI มีแนวโน้มลดลง แสดงถึงการใช้พลังงานของประเทศที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น  (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2563)

ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล